Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Omgevingswet

Naar verwachting wordt eind 2022 of 2023 de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vervangt diverse wetten. Dat betreft ook wetten die voor de bescherming van monumenten van belang zijn. Het gaat onder meer om: de Wet Ruimtelijke Ordening, de Woningwet, de Wabo, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Zodra de Omgevingswet is ingevoerd zullen de delen van de Monumentenwet die nu nog bestaan (zie het overgangsrecht op grond van de Erfgoedwet), ook opgaan in de Omgevingswet.

De Erfgoedwet valt niet onder de Omgevingswet en blijft dus los bestaan. In de Erfgoedwet wordt vastgelegd wat erfgoed is en hoe de zorg voor cultuurgoederen in eigendom van de overheid plaats vindt. In de Omgevingswet staat de manier waarop in de fysieke leefomgeving met het cultureel erfgoed moet worden omgegaan.