Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Wetgeving

In dit onderdeel van de website vindt u een overzicht van de wet- en regelgeving die van belang is voor de bescherming van monumenten. Het gaat om:

  • de Erfgoedwet (en een deel van de Monumentenwet dat op grond van overgangsbeleid nog geldt);
  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
  • de wet Ruimtelijke Ordening;
  • de Woningwet en het Bouwbesluit (dat is vastgesteld op grond van de Woningwet);
  • provinciale en gemeentelijke Erfgoedverordeningen op grond vand e Erfgoedwet.

En in de toekomst:

  • de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;
  • de Omgevingswet.