Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Handhavingsbeleid

Instrumenten voor doelmatige handhaving

In artikel 5.3 Wabo is bepaald dat regels worden gesteld in het belang van doelmatige handhaving. In ieder geval worden daarin regels gesteld met betrekking tot een strategische, programmatische en onderling afgestemde uitoefening van de handhavingsbevoegdheden. De in dit artikel bedoelde regels zijn vastgelegd in het Bor.

Artikel 7.2 Bor, eerste lid, bepaalt dat het bestuursorgaan handhavingsbeleid vaststelt in een of meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen het zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten het daartoe zal uitvoeren. Tevens voorziet dit artikellid in de verplichting het beleid regelmatig te evalueren en af te stemmen met andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving. Het tweede lid van artikel 7.2 Bor bepaalt dat het handhavingsbeleid is gebaseerd op een probleemanalyse. In het derde lid wordt gesteld dat het beleid inzicht geeft in de prioriteitenstelling van de handhavingsactiviteiten. Het vierde lid draagt het bestuursorgaan op een nalevings-, toezichts- en sanctiestrategie vast te stellen. Het handhavingsbeleid wordt op grond van artikel 7.3 Bor jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma moet ook worden afgestemd met de handhavingspartners. Verder draagt het bestuursorgaan op grond van artikel 7.4, tweede lid, Bor zorg voor een beschrijving van de werkprocessen, de procedures en de bijbehorende informatievoorziening inzake het toezicht op de naleving en de handhaving.