Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Begrippen

Conserveren: werkzaamheden aan (onderdelen van) een gebouw om verval te stoppen of dreigende aantasting te voorkomen met als doel handhaven van de aanwezige verschijningsvorm.

Erkend restauratiebedrijf: bedrijf dat een certificaat heeft op grond van een door de ERM beheerde richtlijn en is vermeld op www.stichtingERM.nl.

Kwaliteitsrichtlijn: hiermee worden erkenningsregelingen, beoordelingsrichtlijnen, uitvoeringsrichtlijnen en dergelijke voor bedrijven bedoeld. Maar ook bijvoorbeeld een aanwijzingen voor opdrachtgeving (ten behoeve van opdrachtgevers van restauraties) of een leidraad voor vergunningverlening of toezicht (door gemeenten).

Monument: een onroerend goed (gebouw of object) dat als beschermd is geregistreerd door rijk, provincie of gemeente. Onder monumenten vallen ook gebouwen en objecten die voorbescherming als monument genieten.

Onderhouden: werkzaamheden aan (onderdelen van) een gebouw die in principe worden uitgevoerd met een regelmatige interval en voorzien in een periodiek voorzienbare behoefte, mede met als doel de uitstraling op peil te houden en ingrijpender werkzaamheden te voorkomen.

Renoveren: het vernieuwen van een gebouw om het te laten voldoen aan eigentijdse eisen op het gebied van: veiligheid, functionaliteit, comfort en duurzaamheid (waaronder milieubelasting).

Repareren: plaatselijke herstelwerkzaamheden waarbij zo weinig mogelijk materiaal wordt vervangen, veranderd of toegevoegd, met gebruikmaking van oorspronkelijke of modernere reparatiematerialen.

Restaureren: het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan gebouwen met monumentenstatus dan wel met een duidelijke cultuurhistorische waarde, die verder gaan dan normaal onderhoud en tot doel hebben het gebouw in goede staat te brengen met behoud van cultuurhistorische waarden.